2012 – 2014 m.

Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos nariai 2012-2014:

Dainius Platūkis – Alytaus muzikos mokyklos mokytojas ekspertas, Alytaus Diksilendo vadovas;
Vilmantas Dunderis – Alytaus kraštotyros muziejus, muziejininkas;
Linas Stankevičius – prodiuseris;
Saulė Pinkevičienė – žurnalistė;
Loreta Skruibienė – Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ direktorė, menininkė;
Vytautas Kolesnikovas – LR nepriklausomybės akto signataras, dailininkas;
Saulius Lampickas – Alytaus dailiųjų amatų mokytojas, tautodailininkas, medžio drožėjas;
Redas Diržys – Alytaus dailės mokyklos direktorius, menininkas;
Gediminas Ryženinas – fotografas.

ATASKAITA UŽ 2012-2013 M. VEIKLĄ

 2014-01-29
Alytus

1. Į Meno tarybą kreipėsi (2012-03-27 posėdžio protokolas Nr. 6) grupė miesto architektų ir dailininkų, kuriems kėlė susirūpinimą mieste esančių skulptūrų būklė ir naujų objektų atsiradimas miesto erdvėse nesant specialistų rekomendacijų. Meno taryba sudarė darbo grupę iš meno tarybos narių, miesto architektų ir per keletą dienų parengė mieste esančių skulptūrų apžvalgos analizę. Vėliau, išanalizavusi situaciją,  pateikė prašymą-rezoliuciją (2012-05-10) savivaldybei dėl monumentaliosios dailės kūrinių  išsaugojimo viešosiose erdvėse darbo grupės sudarymo. Mero Jurgio Krasnicko 2012-06-19 potvarkiu Nr. M-16  ši darbo grupė buvo sudaryta. Joje dirbo du meno tarybos nariai: Vytautas Kolesnikovas ir Redas Diržys. Monumentaliosios dailės paminklų išsaugojimo mieste  komisija susirinko 3 kartus. Susitikimų metu buvo aptarti konkretūs skulptūrų išsaugojimo, rekonstrukcijų, perkėlimų ir kt. klausimai, nustatyti prioritetai bei pavesti darbai savivaldybės specialistams. Specalistai paengiamuosius darbus atliko, bet politikai skulptūrų priežiūrai ir remontui lėšų neskyrė, o tiek meno tarybos, tiek darbo grupės pasiūlymus atmetė.

2012 m. lapkričio 5d. KMT paskelbė rezoliucją Nr.5, kurioje išreiškė nerimą, kad, sudarius Monumentaliosios dailės paminklų išsaugojimo mieste  darbo grupę, jai nebuvo deleguota funkcija svarstyti naujų monumentaliosios dailės kūrinių  atsiradimo klausimų, kaip tai siūlė KMT pirminiame siūlyme-rezoliucijoje.

Dėl šios priežasties per pastarąjį dešimtmetį mieste susiklosčiusi estetinių sprendimų ydinga praktika niekur nedingo: vėl populistiškai žadamos statyti Marijos skulptūros, prisidengiant žinomo vaikų rašytojo pavarde, bandoma mieste įteisinti precedento neturinčią savivalę,  miesto estetikos formavimo darbo grupė sudaroma be specialistų. Ši situacija nepasikeitė ir per 2013 m. Dar 2012 m. pabaigoje po medžių iškirtimo S. Dariaus ir S. Giėno gatvėje neturint privalomų leidimų KMT savo rezoliucijoje klausė:  ką naikinsime rytoj? Šiandien reikia konstatuoti liūdną faktą, kad šoje srityje jokios pažangos nepasiekta – miesto politinės galvos tęsia estetinį savivaldžiavimą.

Reziumuojant šią KMT veiklos kryptį, būtina pabrėžti, kad, mūsų manymu, priimant miesto estetikos formavimo sprendimus be galo svarbus  yra KMT ir architektų, dailininkų, paminklosaugininkų vaidmuo.

[Reikia priimti visuotinio Miesto kultūros darbuotojų ir menininkų rezoliuciją šiuo klausimu]

2. Meno taryba inicijavo trijų tarybos narių: Vilmanto Dunderio, Saulės Pinkevičienės ir Redo Diržio dalyvavimą miesto Kultūros premijų komisijos darbo veikloje. Susipažinę su premijavimo nuostatomis, savivaldybei pateikėme siūlymą keisti Kultūros premijų nuostatus (2012-09-19). Esminiai siūlymai: kandidatus galėtų teikti ir fiziniai asmenys, o ne tik juridiniai ar 15 fizinių asmenų grupė; tapęs Kultūros premijos laureatu, asmuo (kolektyvas) gali pretenduoti juo tapti pakartotinai anksčiausiai po 5 metų pertraukos. Realūs poslinkiai šioje srityje įvyko tik 2013 m. pavasarį, atsistatydinus kultūros skyriaus vedėjai ir į jos vietą atėjus dirbti Vilmai Liaukuvienei.

3. Kaip jau daugelį metų buvo įprasta, du KMT nariai: Saulė Pinkevičienė ir Vytautas Kolesnikovas buvo deleguoti į Miesto kultūros projektų vertinimo komisiją ir joje dirbo visą kadencijos laiką.

4. 2012-05-10 Kultūros ir meno taryba miesto Kultūros skyriui ir pavaduotojai Danguolei Juozapavičienei pateikė prašymą dėl Meno tarybos narių dalyvavimo miesto šventės rengimo organizaciniame komitete. Tačiau kol buvo derinami kandidatai, dėl per didelio biurokratizmo į šią grupę Meno tarybos nariai nebuvo pakviesti. Meno tarybos narai nebuvo kviečiame dalyvauti ir 2013 m. miesto dienos organzaciniame komitete, bet ir iniciatyvos nerodė.

5. Kultūros ir meno taryba jau nuo pirmųjų savo susitikimų iškėlė sau užduotį susitikti su miesto kultūros darbuotojais, organizacijų vadovais ir/ar atstovais, pavieniais menininkais ir architektais. Susitikimai įvyko, buvo aptarti visiems aktualiausi klausimai, problemos ir nutarta incijuoti šių klausimų įtraukimą į politikų bei valdininkų akiratį bei bandyti ieškoti išeičių iš susidariusios situacijos – reikia priminti, kad buvusiosios meno tarybos palikimas buvo visiškas politikų ir valdininkų nesiskaitymas su meno tarybos nuomone, o meno tarybos nariai nebematė išeities iš beviltiškos situacijos ir nieko nedarė. Atsiliepdamas į KMT iniciatyvą Alytaus miesto savivaldybės meras Feliksas Džiautas 2012 04 28  potvarkiu Nr. M-8 sudarė Alytaus miesto kultūros politikos nuostatų rengimo grupę, kurioje dalyvavo 4 atstovai iš miesto savivaldybės administracijos bei miesto tarybos ir 4 Kultūros ir meno tarybos atstovai: Loreta Skruibienė, Vytautas Kolesnikovas, Linas Stankevičius ir Redas Diržys. Darbo grupės pirmininku buvo paskirtas miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Arvydas Švirmickas. Darbo grupei laiku (iki 2012-06-30) nespėjus atlikti pavesto darbo, buvo kreiptasi į merą pratęsti darbo grupės veiklą, ir ji pratęsta iki 2012-11-01 mero Jurgio Krasnicko 2012-08-31 d. potvarkiu Nr. M-25.

Alytaus miesto kultūros politikos nuostatų rengimo grupės darbe dalyvavo: Daina Čečkauskienė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, Jonas Česonis – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo skyriaus vedėjas, Redas Diržys – Kultūros ir meno tarybos atstovas, Vytautas Kolesnikovas – Kultūros ir meno tarybos atstovas, Nijolė Makštutienė – Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė, Loreta Skruibienė – Kultūros ir meno tarybos atstovė, Linas Stankevičius – Kultūros ir meno tarybos atstovas, grupei vadovavęs Arvydas Švirmickas – Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas.

2012 m. lapkričio 5 d. Meno taryba išplatino rezoliuciją Nr.3 „Dėl miesto kultūros politikos nuostatų“, kurioje konstatavo, kad darbo grupė sugebėjo pasitvirtinti tik Meno tarybos pastangomis parengtą SSGG analizę bei sufirmuluotus tikslus ir uždavinius. Visa tai buvo publikuota Meno tarybos iniciatyva, nes toliau jokių veiksmų nei miesto politika, nei administracija nesiėmė. Rezoliucijoje konstatuota, kad Alytaus miesto kultūros politikos nuostatų rengimo grupė neparengė kultūros politikos (plėtros programos) bendrų nuostatų, už kurias buvo atsakingi savivaldybės administracijos darbuotojai. Taip pat nebuvo aptarti siekiami rezultatai, jų vertinimo kriterijai, reikšmės, politikos įgyvendinimas, stebėsena, atskaitomybė, priemonės, lėšos ir kt.

Kultūros ir meno taryba rezoliucijoje teigė, kad dėl neatliktų darbų, kuriuos turėjo parengti sudaryta darbo grupė, kaltas darbo grupės pirmininkas Arvydas Švirmickas (neparengęs nė vienam susirinkimui darbotvarkės, pusė posėdžių neįvyko, nes nebuvo sukviesti darbo grupės nariai, nesidomėjęs  rengiamais dokumentais ir jų turiniu) ir Kultūros skyriaus vyr. specialistė Daina Čečkauskienė (laiku nepristačiusi reikiamų dokumentų, neatvykdavusi į posėdžius, teigdama, kad Kultūros skyriaus vedėja liepė vykdyti kitus pavedimus, darbo grupės paskutiniame posėdyje ši specialistė stipriai sukritikavo parengtus ir jau patvirtintus Kultūros politikos nuostatus, esą jie neatitinka LR  įstatymų, nors privalėjo pati tai derinti ir padėti). Meno taryba įsitikinusi, kad darbas kultūros politikos nuostatų rengimo srityje nebuvo atliktas dėl minėtų darbo grupės narių nekompetencijos ir/ar sąmoningo boikoto. Toliau Meno taryba pabrėžė, kad neatsiriboja nuo tolesnio savo pasiūlytų nuostatų derinimo, priemonių planų paruošimo ir atsakomybės tol, kol jos bus įgyvendintos.

2013 m. balandžio 11 d. miesto mero potvarku Nr. M-7 buvo patvirtinta mesto savivaldybės strateginio plano 2014-2020 m. rengimo grupių sudėtis, į kurią buvo įtrauktas ir 1 meno tarybos atstovas – Redas Diržys. Darbo grupė savo darbą baigė.

6. 2013 m. spalio 17 d. Alytaus miesto savivaldybės kultūros skyriaus prašymu MT delegavo Vilmantą Dunderį į AKKC  akreditavimo komisijos narius.

7. Šios kadencijos Kultūros ir meno taryba surinko, sistematizavo Alytaus kultūros ir meno tarybos istoriją nuo 1996 m. Veiklos vešinimui buvo sukurta internetinė svetainė www.menotaryba.lt, kurioje ši istorija yra viešai publikuojama .

8. Nuo pirmos savo veiklos dienos KMT apsisprendė dirbti be lyderių. Po dvejų metų darbo su miesto kultūros koordinatoriais, politikais ir administratoriais patirties bei pastebėję, kad tokia saviorganizacijos struktūra yra veiksminga, mes manome, kad sprendimas atsisakyti priimti hierarchinę struktūrą buvo teisingas ir paskatino daugelį tarybos narų imtis individualios inicatyvos, o ne laukti nurodymų. Naujai Kultūros ir meno tarybai siūlome primti šį modelį ir propaguoti laipsnišką valdžios santykių atsisakymą tiek kultūros, tiek politikos, tiek kitose socialinėse ir ekonominėse sferose.

Miesto valdininkams ir politikams buvo nepriimtinas toks tiesioginės demokratijos proveržis ir jie bandė įkalbinėti, šaipytis, žeminti bei gąsdinti Kultūros ir meno tarybos narius, kad šie elgtųsi pagal taisykles (nors pagal galiojančius nuostatus tai neprivalu daryti).

Netekę vilties savivaldybės administracijos kultūros skyriaus tarnautojai visgi pateikė miesto tarybai tvirtinti meno tarybos sudėtį, kokia ji yra. 2013 m. vasario 28 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba sprendimu T-26 patvirtino Kultūros ir meno tarybos sudėtį. Mes norime pabrėžti, kad Meno tarybos tikslas yra stimuliuoti kultūrinį veiksmą Alytuje tiek bendradarbaujant (jeigu jie sutinka) su miesto politikais ir administracijos darbuotojais, tiek juos skatinant daryti tai, kas reikalinga miesto kultūnei bendruomenei. To, kad taryba buvo „legalizuota“ reikėjo patiems valdininkams, o ne meno tarybai ar kultūrinei bendruomenei, ir tai, kad ji daugiau ne metus nebuvo patvirtinta, rodė prastą miesto savivaldybės administracijos darbą kultūros srityje.

Naujai išrinktai Meno tarybai paliekame šias neišspręstas problemas:

1. Miesto skulptūrų priežiūros, remontavimo, derinimo su autoriais užtikrinimo bei naujų skulptūrų statymo, profesionalios menininkų bei architektų tarybos įkūrimo inicijavimo ir šios problemos plačiąja prasme nuolatinio eskalavimo tol, kol minėta taryba nebus įkurta.

2. Miesto kultūros politikos suformavimo, nes Alytaus politikai per du dešmtmečius to padaryti nesugebėjo, o 2012-2013 m. meno tarybos kadencijos darbo metu ignoravo tokios problemos egzistavimą. Kol kas didžausia problema miesto kultūros politikoje – patys politikai, todėl iniciatyvos turėtų imtis kultūros žmonės.

3. Dalyvauti visose įmanomose komisijose ir darbo gupėse ir taip užtikrinti kultūrinio proceso ir jo atžvilgiu priimamų sprendimų skaidrumą.

2012-2013 m. kadencijos Alytaus miesto kultūros ir meno taryba: Redas Diržys, Vilmantas Dunderis, Saulius Lampickas, Vytautas Kolesnikovas, Saulė Pinkevičienė, Dainius Platūkis, Gediminas Ryženinas, Loreta Skruibienė, Linas Stankevičius.

P.S. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, Meno tarybos nariai atsiprašo Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistės Dainos Čečkauskienės dėl kritikos už neatvykimus į Alytaus miesto kultūros politikos nuostatų rengimo grupės posėdžius. Kadangi tai buvo vienintelis darbo grupės narys, galįs pateikti svarstymui reikalingus dokumentus, atsakomybė tenka  tuometinei Kultūros skyriaus vedėjai Birutei Salickienei. Jos nurodymu minėta darbuotoja buvo įpareigota dirbti kitus darbus iš anksto numatytu darbo grupės susirinkimų metu, nors vedėja apie tai buvo informuota. Taip pat grupės pirmininkui Arvydui Švirmickui, kuris nesugebėjo išsiaiškinti, kad savivaldybės darbuotoja negali atvykti.

raso

 


ALYTAUS KULTŪROS IR MENO TARYBOS PRANEŠIMAS

2012 m. lapkritis 5 d., pirmadienis ALYTUS

 Alytaus kultūros ir meno taryba (KMT) artėja prie savo veiklos kadencijos vidurio (išrinkta 2011-12-13) ir nori pasidžiaugti  inicijuotais bei nuveiktais darbais kultūros baruose. Per šiuos metus inicijuota ir nuveikta:

 1. Į Meno tarybą kreipėsi (2012-03-27 posėdžio protokolas Nr. 6) grupė miesto architektų ir dailininkų, kuriems kėlė susirūpinimą mieste esančių skulptūrų būklė ir naujų objektų atsiradimas miesto erdvėse nesant specialistų rekomendacijų. Meno taryba sudarė darbo grupę iš meno tarybos narių, miesto architektų ir per keletą dienų parengė mieste esančių skulptūrų apžvalgos analizę. Vėliau, išanalizavusi situaciją,  pateikė prašymą-rezoliuciją (2012-05-10) savivaldybei dėl monumentaliosios dailės kūrinių  išsaugojimo viešosiose erdvėse darbo grupės sudarymo. Mero Jurgio Krasnicko 2012-06-19 potvarkiu Nr. M-16  ši darbo grupė buvo sudaryta ir tęsia darbą.

 2. Meno taryba inicijavo trijų tarybos narių dalyvavimą miesto Kultūros premijų komisijos darbo veikloje. Susipažinę su premijavimo nuostatomis, savivaldybei pateiktas siūlymas keisti Kultūros premijų nuostatus (2012-09-19) 

Esminiai siūlymai:  kandidatus galėtų teikti ir fiziniai asmenys, o ne tik juridiniai ar 15 fizinių asmenų grupė;  tapęs Kultūros premijos laureatu, asmuo (kolektyvas) gali pretenduoti juo tapti pakartotinai anksčiausiai po 5 metų pertraukos. 

 3. 2012-05-10 Kultūros ir meno taryba miesto Kultūros skyriui ir pavaduotojai Danguolei Juozapavičienei pateikė prašymą dėl Meno tarybos narių dalyvavimo miesto šventės rengimo organizaciniame komitete. Tačiau kol buvo derinami kandidatai, dėl per didelio biurokratizmo į šią grupę Meno tarybos nariai nebuvo pakviesti.

 4. Atsiliepdamas į Kultūros ir meno tarybos iniciatyvą Alytaus miesto savivaldybės meras Feliksas Džiautas 2012 04 28  potvarkiu Nr. M-8 sudarė Alytaus miesto kultūros politikos nuostatų rengimo grupę, kurioje dalyvavo 4 atstovai iš miesto savivaldybės administracijos bei miesto tarybos ir 4 Kultūros ir meno tarybos atstovai. Darbo grupės pirmininku buvo paskirtas miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Arvydas Švirmickas.

 Darbo grupei laiku (iki 2012-06-30) nespėjus atlikti pavesto darbo, buvo kreiptasi į merą pratęsti darbo grupės veiklą, ir ji pratęsta iki 2012-11-01 mero Jurgio Krasnicko 2012-08-31 d. potvarkiu Nr. M-25.

 Alytaus miesto kultūros politikos nuostatų rengimo grupės darbe dalyvavo: Daina Čečkauskienė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, Jonas Česonis – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo skyriaus vedėjas, Redas Diržys – Kultūros ir meno tarybos atstovas, Vytautas Kolesnikovas – Kultūros ir meno tarybos atstovas, Nijolė Makštutienė – Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė, Loreta Skruibienė – Kultūros ir meno tarybos atstovė, Linas Stankevičius – Kultūros ir meno tarybos atstovas, grupei vadovavęs Arvydas Švirmickas – Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas.

 5. Nuo pirmos savo veiklos dienos Kultūros ir meno taryba apsisprendė dirbti be lyderių.

Po bendro vienerių metų darbo su miesto kultūros koordinatoriais, politikais ir administratoriais patirties bei pastebėję, kad tokia saviorganizacijos struktūra yra veiksminga, mes ir toliau atsisakome priimti hierarchinę struktūrą bei ketiname propaguoti laipsnišką valdžios santykių atsisakymą tiek kultūros, tiek politikos, tiek kitose socialinėse ir ekonominėse sferose.

Ilovealytus


 „Gelbėkit!”, – nebyliai meldžia Alytaus skulptūros ir monumentaliosios dailės kūriniai

2012 m. gegužė 10 d., ketvirtadienis ALYTUS

 „Alytaus mieste yra bent 10 monumentaliosios dailės kūrinių, kurie dėl neatsakingo valdžios požiūrio yra arba labai apverktinos būklės, arba tiesiog išnykę, bet visus juos dar būtų įmanoma išgelbėti“, – skelbia Alytaus kultūros ir meno taryba. Ji, vadovaudamasi savo bei Alytaus miesto architektų bendro posėdžio, įvykusio 2012 m. kovo 27 d., nutarimu ir jungtinių miesto architektų bei Kultūros ir meno tarybos narių pajėgų 2012 m. kovo 30 d. surinkta medžiaga bei balandžio mėnesį rinktais duomenimis apie miesto viešosiose erdvėse esančių monumentaliosios dailės kūrinių (skulptūrų, freskų ir mozaikų) fizinius ir jų įtakos zonoje esančios aplinkos pasikeitimus, reikalauja nedelsiant sudaryti miesto architektų atstovų, Kultūros ir meno tarybos deleguotų narių ir miesto politikų bei administracijos darbuotojų atstovų darbo grupę minėtoms grėsmėms įvertinti, išvadoms parengti bei konkretiems veiksmams imtis. Taryba taip pat mano, kad šiuo metu mieste susidariusi netoleruotina situacija, kai nekompetentingi asmenys gali visiškai netrikdomi priimti sprendimus dėl viešosiose miesto erdvėse esančių meno kūrinių likimo bei naujų objektų (įskaitant reklamos ir tautodailės) atsiradimo.

 Meno taryba

 Orginalus straipsnis www.alytausgidas.lt

verkia skulpturos


Kultūros ir meno tarybos narių diskusija apie kultūros situaciją Alytuje

2012 m. vasaris 29 d.,trečiadienis

 FM99 studijoje viešėjo ir savo nuomone apie kultūros situaciją Alytuje dalijosi Kultūros ir meno tarybos nariai: Loreta Skruibienė, Linas Stankevičius ir Redas Diržys.

 >>Klausyti pokalbį<< kalbėk ausra@fm99.lt

pokalbis


Pokalbis apie kultūros politiką Alytuje.

2012 m. vasaris 15 d.,trečiadienis

 TV laidos įrašas

laida


Susitikimas su savivalda

2012 m. sausio 20 d.,penktadienis

Sausio 20 d. Alytaus miesto savivaldybėje vyko susitikimas su naujai išrinktos Kultūros ir meno tarybos nariais. Šios tarybos inicijuotame susitikime dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Danguolė Juozapavičienė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai, administracijos direktorė Ona Balevičiūtė, Kultūros skyriaus vedėja Birutė Salickienė ir šio skyriaus vyriausioji specialistė Daina Čečkauskienė.

Savivaldybės mero pavaduotoja D. Juozapavičienė padėkojo už Kultūros ir meno tarybos parodytą iniciatyvą, organizuojant šį susitikimą ir išreiškė viltį, kad pokalbis kultūros tema bus konstruktyvus.

Kultūros ir meno tarybos narius susitikimo metu labiausiai domino savivaldybės biudžeto sudarymo principai, Alytaus miesto savivaldybės kultūros politikos klausimai ir miesto savivaldybės politikų, specialistų ir meno tarybos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos.

Kultūros skyriaus vedėja B. Salickienė apžvelgė bendrą Alytaus miesto savivaldybės įgyvendinamos politikos situaciją, bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo uždavinius, finansavimo kultūros projektams poreikį. Pasak Kultūros skyriaus vedėjos, šiemet Kultūros projektų atrankos komisijai pateikti 65 projektai, iš kurių finansavimą skirti numatoma 38 projektams. Jiems numatoma skirti 266 tūkst. Lt. Dar 164 tūkst. Lt 2012 m. biudžete numatyti Kultūros skyriaus inicijuojamai ir/ar koordinuojamai bei iš anksto nenumatytai veiklai.

Susitikimo metu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Ona Balevičiūtė susirinkusiems pristatė savivaldybės biudžeto sudarymo principus ir 2012 m. biudžeto projektą.

Kultūros ir meno tarybos narius domino ir neseniai įsteigto Alytaus bendruomenės centro planuojama veikla. Anot mero pavaduotojos D. Juozapavičienės, šis centras bus skirtas neformaliai jaunimo ir kitų organizacijų veiklai, skatinant jų bendruomeniškumą ir užimtumą. Kalbėdama apie kultūros projektus, mero pavaduotoja akcentavo, kad būtų puiku, jeigu būtų skatinamos naujos idėjos, ypač svarbu yra ir tai, kad politikai, savivaldybės administracijos tarnautojai, Kultūros ir meno taryba susivienytų ir kartu konstruktyviai dirbtų, bendradarbiautų ir sėkmingai siektų užsibrėžtų tikslų.

Kultūros ir meno taryba pažadėjo artimiausiu metu susipažinti su planuojamais 2012 m. vykdyti kultūros projektais ir Alytaus miesto savivaldybės kultūros politiką reglamentuojančiais teisės aktais bei pateikti savo pastabas, pasiūlymus ir idėjas.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos informacija

savivalda


PAREIŠKIMAS

2011 m. gruodis 20 d.,antradienis

2011 metų gruodžio 13 dieną vykusiame visuotiniame Alytaus kultūros ir meno darbuotojų susirinkime buvo ne kartą išsakyta mintis, kad praėjusios kadencijos Alytaus miesto kultūros ir meno tarybai, deja,  nepavyko rasti bendros kalbos su valdžios atstovais.

Atkreipdami dėmesį į šį faktą, mes, demokratiškai išrinktos,  realiai kultūros ir meno žmonėms atstovaujančios ir tik jiems atskaitingos Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos nariai, sąmoningai suspenduojame tarybos pirmininko rinkimą.

Ketiname artimiausiu metu organizuoti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto, kultūros skyriaus, kultūros sferą kuruojančios vicemerės susitikimą-pokalbį apie kultūros politiką ir valdžios ryšį su žmonėmis.

Po šio susitikimo kultūros ir meno taryba apsispręs, kokios taktikos toliau laikytis. Meno taryba apsisprendė (laikinai) veikti be lyderių, o sprendimus priimti bendru sutarimu.

Pirmasis sprendimas užtikrina, kad (laikinai) neegzistuos formali valdymo struktūra, kuri gali pasiduoti spaudimui; antrasis užtikrina, kad daugumai netektų nusilenkti prieš mažumos valią (dažniausiai išreiškiamą tvarkomis ir taisyklėmis), mažumai nereikia paklusti daugumos diktatui.

O tvarkas ir taisykles visais įmanomais būdais ketiname artimiausiu metu koreguoti, kad jos atitiktų šiandienos iššūkius. Pakeiskime darbotvarkę, ir iš tiesų ateis Nauji metai!

Redas Diržys,
Vilmantas Dunderis,
Vytautas Kolesnikovas,
Saulius Lampickas,
Saulė Pinkevičienė,
Dainius Platūkis,
Gediminas Ryženinas,
Loreta Skruibienė,
Linas Stankevičius

eglute