Rezoliucija Nr. 3

2012 m. lapkritis 5 d., pirmadienis ALYTUS

 „DĖL MIESTO KULTŪROS POLITIKOS NUOSTATŲ“

 1. Dėl darbo grupės atlikto darbo.

Alytaus miesto kultūros politikos nuostatų rengimo grupė parengė 2 kultūros rengimo nuostatų punktus:

1.1. SSGG (stiprybės / silpnybės / grėsmės / galimybės) analizę, kuri buvo atlikta remiantis Alytaus kultūros ir meno tarybos 2012 m. surinkta medžiaga apie kultūros būklę Alytaus mieste aplankant miesto kultūros įstaigas, susitinkant su kūrėjų bendruomenėmis ir organizacijomis bei Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus turima medžiaga apie kultūros įstaigas, savivaldybės administracijos vykdomą kultūros politiką bei kultūrinės veiklos finansavimo dokumentais. SSGG analizė buvo detaliai aptarta darbo grupėje ir jai pritarta bendru pritarimu (2012-05-12 posėdžio protokolas Nr. 2)

1.2. Programos tikslai ir uždaviniai buvo suformuluoti Meno tarybos pastangomis, jie apsvarstyti darbo grupėje ir jiems pritarta bendru pritarimu (2012-09-12 posėdžio protokolas Nr. 6).

 [SSGG analizė ir Kultūros politikos programos tikslai ir uždaviniai pridedami atskiru tekstu.]

 2. Alytaus miesto kultūros politikos nuostatų rengimo grupė neparengė:

2.1. Kultūros politikos (plėtros programos) bendrų nuostatų, už kurias buvo atsakingi savivaldybės administracijos darbuotojai.

2.2. Nebuvo aptarti siekiami rezultatai, jų vertinimo kriterijai, reikšmės, politikos įgyvendinimas, stebėsena, atskaitomybė, priemonės, lėšos ir kt.

 3. Kultūros ir meno taryba mano, kad dėl neatliktų darbų, kuriuos turėjo parengti sudaryta darbo grupė, kaltas darbo grupės pirmininkas Arvydas Švirmickas (neparengė nė vienam susirinkimui darbotvarkės, pusė posėdžių neįvyko, nes nebuvo sukviesti darbo grupės nariai, nesidomėjo  rengiamais dokumentais ir jų turiniu) ir Kultūros skyriaus vyr. specialistė Daina Čečkauskienė (laiku nepristatė reikiamų dokumentų, neatvykdavo į posėdžius, teigdama, kad Kultūros skyriaus vedėja liepė vykdyti kitus pavedimus, darbo grupės paskutiniame posėdyje stipriai sukritikavo parengtus ir jau patvirtintus Kultūros politikos nuostatus, esą jie neatitinka LR  įstatymų nors privalėjo pati tai derinti ir padėti). Meno taryba įsitikinusi, kad darbas kultūros politikos nuostatų rengimo srityje nebuvo atliktas dėl minėtų darbo grupės narių nekompetencijos ir / ar sąmoningo boikoto.

 4. Dėl tolesnio kultūros politikos nuostatų formavimo.

Meno taryba neatsiriboja nuo tolesnio savo pasiūlytų nuostatų derinimo, priemonių planų paruošimo ir atsakomybės tol, kol jos bus įgyvendintos.

Meno tarybos atstovai neįgalioja darbo grupės pirmininko atstovauti darbo grupės paruoštų nuostatų tolesniems derinimams bei įgyvendinimui ir teigia, kad darbo grupės pirmininko nuomonė neatspindi miesto kultūros darbuotojų nuomonės bei maža ką turi su ja bendra.

 www.menotaryba.lt

Redas Diržys, Vilmantas Dunderis, Saulius Lampickas, Vytautas Kolesnikovas, Saulė Pinkevičienė, Dainius Platūkis, Gediminas Ryženinas, Loreta Skruibienė, Linas Stankevičius.

 SSGG

SILPNYBĖS

 1. Mažas finansavimas

 2. Demokratijos trūkumas, didelė biurokratų savivalė

 3. Kultūros skyriaus biurokratizmas (neefektyvus vadovavimas)

 4. Nėra patalpų ir struktūros, kuri galėtų atlikti miesto bendruomenės švietimo profesionalia daile funkcijas

 5. Naujų kultūrinių iniciatyvų-idėjų trūkumas ir esamų ignoravimas

 6. Miesto kultūros paveldo nepakankama priežiūra

 7. Menininkų gerbimo infrastruktūros nebuvimas

 8. Neskaidrus esamų kolektyvų ir kultūros projektų finansavimas

 9. Nėra sistemos kas gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su Kultūros skyriaus veikla ir finansuojamomis kultūros programomis ir biudžetinėmis kultūros įstaigomis

 10. Neefektyviai išnaudojamos esamos kultūrinės erdvės

 11. Nėra sistemos, kaip Alytus galėtų būti reprezentuojamas per kultūrą

 12. Nėra  kolektyvų ir kultūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijos ir profesinio tobulinimo struktūros, stokojama profesionalios kultūros vadybos, nesudaromos galimybės joms atsirasti

 13. Tarp meno kūrėjų nėra bendruomeniškumo

 14. Trūksta lokalaus kultūrinio proceso integravimo į edukaciją

 15. Netobula ilgalaikių kultūros projektų finansavimo sistema: nėra atrankos kriterijų, tęstinė meno kolektyvų veikla neturi nuolatinio finansavimo (meno vadovai, atlikėjai neturi etatinio finansavimo)

 16. Nėra sistemos ir atrankos kriterijų nenumatytoms lėšoms padalinti

 17. Nėra kultūrinio bendradarbiavimo skatinimo programos tarp meno kolektyvų ir kultūros įstaigų bei pavienių menininkų iš susigiminiavusių miestų ir artimų kaimynų ne politiniame, o meniniame lygmenyje

 18. Bendruomenei valstybinių švenčių, atmintinų datų ir kt. proga organizuojami  renginiai yra silpni ir žemo meninio-kultūrinio lygio

 19. Kultūros renginiai orientuojami į žemiausio lygio kultūros vartotojų poreikius

 20. Nėra miesto  kultūros rėmėjų skatinimo sistemos

 21.  Finansavimas skiriamas patalpų ir administracijos išlaikymui (dabar ~ 100%) kultūrinei veiklai skiriama papildomai ir nėra vienodos finansavimo sistemos visoms biudžetinėms kultūros įstaigoms

 22. Nėra sistemos  savivaldybei kofinansuoti ES finansuojamiemiems miesto kultūros projektams 

GRĖSMĖS

 1. Sistemingai mažėjantis finansavimas kultūrai (nuo 1996 m. sumažėjo nuo 6% iki 3%)

 2. Monumentaliosios dailės kūriniai viešosiose erdvėse mažai arba visai neprižiūrimi (išskyrus  priklausančius VšĮ Alytaus parkai) ir jiemsgresia pavojus išnykti.

 3. Žmonės nebemokės už vietinį meną, nes jų netenkina kokybė.

 4. Ateis jaunų menininkų karta, kuri spręs problemas protestais, o ne kūryba.

 5. Miestui gresia ilgalaikis blogas tarptautinis įvaizdis, nes kultūrinis turizmas formuojamas nesant kultūrinės veiklos

STIPRYBĖS

 1. Daug šiuolaikiškai įrengtų koncertinių erdvių (atlikėjams), yra masiniams kultūros renginiams pritaikytų viešųjų erdvių

 2. Dar yra kūrėjų ar norinčių kurti

 3. Yra tradicinių renginių

 4. Yra keletas kultūros biudžetinių įstaigų

 5. Yra daug ne biudžetinių kultūros įstaigų ir visuomeninių organizacijų

 6. Nuolat gerinama kultūros įstaigų infrastruktūra ir materialinė bazė

 7.  Stiprūs jaunimo muzikiniai ir šokio kolektyvai

 GALIMYBĖS

 1. Pritraukti į miestą  kūrėjų

 2. Pasinaudoti mieste  esamų profesionalių menininkų kūrybiniu potencialu gerinant miesto kultūros kokybę

 3. Stipendijų kūrėjams atsiradimas

 4. Pasinaudoti “Dzūkijos sostinės”, žymių miesto menininkų ir esamų tarptautinių kultūros renginių vardais rengiant masines kultūros šventes mieste (ne vien tik miesto šventę)

 5. Kultūriniai mainai ir jų rengimo formos su užsienio ir susigiminiavusiais miestais, miestais kurortais (Birštonu, Druskininkais)

 6. Stiprinti, remti jaunimo kultūrines iniciatyvas

 7. Numatyti nuolatinį etatinį finansavimą ilgalaikes kultūrinės veiklos tradicijas turintiems miesto meno kolektyvams (asociacijoms) ar kultūros įstaigoms (VšĮ)

 8. Numatyti paminklosaugos srityje dirbančio specialisto etatą